DRYHME Home     SitemapVochtbestrijding in gebouwen

Van keuken tot slaapkamer, van kelder tot dak, onder of boven een gebouw … vocht is overal aanwezig. Vooral bij de meeste oudere gebouwen veroorzaakt de aanwezigheid van vocht problemen.

Opstijgend vochtvocht is zowat het meest voorkomend voorkomende vochtprobleem. Omdat gebouwen in het verleden zonder vochtscherm werden opgetrokken of omdat bij oudere gebouwen het aanwezige vochtscherm beschadigingen begint te vertonen (barsten, scheurtjes, afsterven, …) … wordt het vocht door deze muren opgenomen.

Naast het hierdoor ontstane vochtprobleem van het opstijgend vocht ontstaat hierdoor ook schade aan materialen en de afwerking van de muren. De hoge concentratie en kristallisatie van oplosbare mineralen (zouten) uit de bodem zorgen voor oa het aantasten van de pleisterwerken, het afstoten van de verflaag, poedervorming op de pleisterwerken, enz …

Het behandelen van deze muren tegen opstijgend vocht is meestal van prioritair belang wil men ergere schade voorkomen. Een grondige diagnose vooraf is hierbij van uitermate belang. Alle vochtproblemen worden op deze manier in kaart gebracht en een aangepaste werkmethode kan op deze manier worden voorbereid.

Omdat zouten ook schade kunnen aanbrengen bij droge muren zal ook worden uitgekeken voor een optimale vóór en nabehandeling.
NoaquaSil stopt opstijgend vocht

Om het opstijgend vocht in de muren te stoppen gaan we over tot het injecteren van een milieuvriendelijke vloeistof, gebaseerd op de technologie en wetenschappelijke kennis van NoaquaSil.

Deze milieubewuste technologie is gebaseerd op het injecteren in de muren van geconcentreerde microsiliconen die opgelost worden in water. De microsiliconen dringen tot zeer diep in de fijnste haarvaten van het metselwerk, waardoor een optimale verzadiging wordt bekomen. Een reactie tussen deze siliconen en het aanwezige sillicium zorgt uiteindelijk voor een onomkeerbare vochtwerende zone.

Mens- en milieuvriendelijk
De vochtwerende technologie van Noaqua steunt op permanent wetenschappelijk onderzoek naar betere producten vrij van solventen en die conform zijn met de nieuwe milieuwetgeving (conform kyotonorm 2008).

Reeds na 24 uur is de vochtwerende laag werkzaam
De vochtwerende vloiestof die in de muren wordt geïnjecteerd werkt reeds na 24u. Hierdoor bespaart u tijd op het uitdrogen van de muren, waardoor er sneller kan worden gestart met het verder afwerken van de muren.
Noaqua2Plug ... een voorbehandeling met aandacht voor aanwezige holtes in dikke muren

Ervaring en wetenschappelijk onderzoek heeft ertoe geleid dat Noaqua pionier is in de zoektocht naar een complete en betrouwbare oplossing en dit in het bijzonder voor dikkere muren vanaf 1,5 steen.

Deze muren met dikwijls talrijke holtes, scheuren en spleten zorgen ervoor dat de injectievloeistof te snel wegvloeit zodat ze geen verzadigende werking kan realiseren.

Het probleem werd in de bouwsector reeds 20 jaar erkend, maar er werd nooit een afdoende oplossing voor dit probleem gezocht … laat staan gevonden.

Eerdere oplossingen zorgend voor te veel bijkomende kosten, aflopende cementsluiers, aflopende polyurethaanhars, de neutraliserende werking van uitharde cement op de geïnjecteerde siliconenen door de te hoge PH-waarde, te lange tussenwachttijden, en noem maar op.

Noaqua vervult een pioniersrol door het lanceren van een revolutionair alternatief ... een hydraulische injectiespecie of zwellend polyurethaanhars om holtes voor te behandelen.

De Noaqua2plug-methode is gebaseerd op een meerfaseninjectie, wat simpelweg wil zeggen dat er eerst een complete voorbehandeling wordt uitgevoerd alvorens de daadwerkelijke injectiewerken worden uitgevoerd.

Via geboorde gaten ter hoogte van het vloerniveau worden er – met een inrichting via twee aparte kanalen – twee vloeibare componenten tegelijkertijd geïnjecteerd.

Deze componenten vloeien via de spuitmond naar de aanwezige holten. De componenten reageren tijdens het vloeien en vormen op deze manier een compleet ondoordringbare sperlaag, een waterkering zoals we dit ook wel durven te noemen.

Eenmaal deze ondoordringbare sperlaag is gevormd, kan men na een 15-tal minuten overgaan tot de 2de injectie met het vochtwerend product.

Deze Noaqua2Plug meerfasenmethode levert ons de 100% zekerheid dat deze injectiezone optimaal is verzadigd en dat opstijgend met een 100% garantie kan worden gestopt.

Studies tonen aan dat deze methode de enige betrouwbare methode is om onder alle omstandigheden opstijgend tegen te gaan.
Een uittreksel uit een studie van het WTCB (Wetenschappelijk Technisch Centrum voorhet Bouwbedrijf)

Het WTCB schreef het volgende:

MEERFASENINJECTIE TEGEN OPSTIJGEND GRONDVOCHT IN MUREN MET HOLLE RUIMTEN

1. SITUERING

In het geval van dikke muren met holle ruimten blijft de verspreiding van de producten in het metselwerk zeer moeilijk te controleren.

Indien men vooraf wil nagaan of er holle ruimten zijn in het metselwerk, kan men de betrokken muren onderzoeken met een endoscoop (procedure 11 : optisch onderzoek).

2. BESCHRIJVING

In dergelijke ongunstige omstandigheden worden daarom best injecties in meerdere fasen uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld :

 • _ een eerste injectie met een product dat de grote scheuren en holten dicht (hydraulische injectiespecie, zwellend polyurethaanhars, ...)
 • _ een tweede injectie met een gewoon vochtwerend product om de waterwerendheid van de poriën van de samenstellende materialen van het metselwerk te verzekeren.

Indien voor de eerste injectie een hydraulische injectiespecie gebruikt werd, zal men voor de tweede injectie een product gebruiken dat bestand is tegen hoge alkaliniteit of erdoor gekatalyseerd wordt, zoals bijvoorbeeld bepaalde micro-emulsies.

Indien de scheuren en holten gedicht werden met een zwellend polyurethaanhars, zijn de eisen voor het tweede injectiemiddel minder strikt.

3. EFFECT

Als de scheuren en holten vooraf opgevuld werden met een hydraulische injectiespecie of een zwellend polyurethaanhars, kan het eigenlijke injectiemiddel zich daarna gelijkmatig verspreiden over de muurdoorsnede.

4. BEPERKINGEN

Het is niet altijd mogelijk vooraf met zekerheid de aanwezigheid van scheuren en holten te detecteren, of de omvang ervan vast te stellen.

Als men geen weet heeft van grote holle ruimten en men een enkelvoudige injectie met een gewoon injectiemiddel uitvoert, kan dit product weglekken in de holten. Tijdens de uitvoering wordt er dan geen tegendruk opgebouwd en is het injectiedebiet groot. Als men dit vaststelt,moet men de injectie stopzetten en de toestand van het metselwerk onderzoeken (procedure11 : optisch onderzoek) of meteen kiezen voor een meerfaseninjectie.Voorinjectie met hydraulische injectiespecie. (Bron WTCB)


Afwerking

Zouten zijn een belangrijke oorzaak van schade aan de muren. De aangebrachte verflagen, het behangpapier, de pleisterwerken, … het alles komt op korte of middenlange termijn los te zitten of wordt afgestoten.

Het injecteren met vochtwerende producten zal dus geen oplossing bieden voor de reeds beschadigde muren. De geïnjecteerde vochtwerende producten zorgt er weliswaar voor dat er geen extra vocht meer in de muren zal komen, maar ook na de behandeling zal het probleem van de aanwezige zouten blijven bestaan.

Aangezien de droogtijd na de behandeling vrij lang is, afhankelijk van de muurdikte en de drogingsomstandigheden, zal een aangepaste werkmethode moeten worden toegepast.

Omdat er geen verantwoorde technieken bestaan om de hygroscopische zouten (nitraten) uit de metselwerk te verwijderen zal meestal het afkappen van de aanwezige en aangetaste pleisterwerken één van de betere opties zijn.

De muren zullen speciaal worden behandeld en worden bezet met een stijve noppenfolie van polyethyleen met een thermogelast wapeningsnet. Pas daarna zullen opnieuw de pleisterwerken kunnen worden uitgevoerd.

Tenslotte en mits het inachtneming van een bepaalde drogingsperiode (drogingsperiode ook afhankelijk van toegepaste techniek) kunnen de andere verbeteringswerken worden uitgevoerd.
Hygroscopische zouten

Grondwater bevat kleine hoeveelheden oplosbare zouten, m et als belangrijkste de chloriden, nitraten en sulfaten. Deze worden in oplossing met het grondwater mee in de muren getransporteerd en blijven achter wanneer het water verdampt. Jarenlange aanwezigheid van opstijgend vocht zorgt voor een accumulatie van grote hoeveelheden van deze zouten in het metselwerk en de muurafwerking. De hoogste concentratie vinden we terug in de zogenaamde 'zoutband' in de buurt van de maximale stijghoogte van het water in de desbetreffende muur. Meestal zijn de zoutconcentraties aan de voet van de muur erg laag.

Chloriden en nitraten zijn beide hygroscopisch, d.w.z. dat zij water kunnen opnemen uit hun omgeving in verhouding tot de concentratie van de zouten in kwestie: hoe hoger de concentratie, hoe meer vocht hygroscopisch wordt geabsorbeerd, vooral in vochtige atmosfeer. Dit impliceert dat, zelfs wanneer het opstijgend vocht onder controle werd gebracht door het aanbrengen van een vochtwerende laag, deze zouten op zich verantwoordelijk kunnen zijn voor het vochtig blijven van de muur en de door zouten aangetaste afwerkingslagen.

Oude stallen die gerenoveerd zijn tot woning hebben dikwijls last van zouten dewelke de pleisterlaag, behang of verfwerk ernstig kunnen aantasten. Door de jarenlange blootstelling aan urine en meststoffen van de dieren die er hebben in gestaan, zijn de muren verzadigd met zouten.
Een uittreksel uit een studie van het WTCB (Wetenschappelijk Technisch Centrum voorhet Bouwbedrijf)

Het WTCB schreef het volgende:

BIJKOMENDE INGREPEN VOOR ZOUTBELAST METSELWERK NA BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND GRONDVOCHT (Procedure 78)

1. SITUERING

Opstijgend grondvocht gaat vaak gepaard met een migratie en concentratie van talrijke zouten afkomstig uit de grond, de bouwmaterialen of toevallige contacten met verontreinigde elementen.

Indien het metselwerk na de behandeling tegen opstijgend grondvocht een hoog gehalte aan oplosbare zouten bevat, volstaat de werkwijze van procedure 77 : binnenafwerking van de muren na behandeling tegen opstijgend grondvocht niet, maar zijn bijkomende ingrepen nodig.

Het onderzoek naar de zoutbelasting van het metselwerk maakt deel uit van procedure 74 : controle na behandeling tegen opstijgend grondvocht en vóór afwerking.

2. BESCHRIJVING

Het onderzoek naar de zoutbelasting van het metselwerk wordt uitgevoerd volgens procedure 45 : hygroscopische zouten en procedure 46 : zoutgehalte in materialen bepalen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen :

 • “uitbloeiende” zouten (sulfaten, carbonaten, …)
 • “hygroscopische’ zouten” (chloriden en nitraten).

Uitbloeiende zouten
Uitbloeiende zouten zijn grotendeels afkomstig van de bouwmaterialen zelf. Bij het drogen van zichtbaar metselwerk kristalliseren ze aan het oppervlak en vormen witte uitbloeiingen op de muren, die esthetische schade berokkenen maar meestal vrij gemakkelijk afgeborsteld kunnen worden.

Als ze in of achter de muurafwerking (pleisterwerk, schilderwerk, …) uitbloeien, kunnen ze deze beschadigen en doen loskomen. Hydratatie en kristallisatie van zouten in de poriën gaat immers gepaard met een volumetoename en belangrijke kristallisatiedrukken.

Sommige zouten kunnen met de ondergrond reageren en expansieve zouten vormen. Zo kan de combinatie van cement en calciumsulfaat bijvoorbeeld aanleiding geven tot de vorming van Candlotzout.

Indien er enkel uitbloeiende zouten in het metselwerk aanwezig zijn, kan men deze meestal verwijderen door het oppervlak af te borstelen of door de oude muurafwerking weg te nemen.

Daarna kan men de muren aan de binnenzijde op de gewone manier afwerken, zoals beschreven in procedure 77 : binnenafwerking van de muren na behandeling tegen opstijgend grondvocht.

Hygroscopische zouten
Hygroscopische zouten zijn afkomstig van soms zeer oud contact van het metselwerk met de bodem, afvalwater, gier, meststoffen enz. Ze absorberen vocht uit de lucht, bemoeilijken de normale droging van het metselwerk, vormen nagenoeg nooit uitbloeiingen en kunnen daardoor niet droog worden afgeborsteld. Dergelijke zouten komen vooral, maar niet uitsluitend, voor in landelijke gebouwen.

Wanneer men te maken heeft met een hoge concentratie aan hygroscopische zouten, drogen de muren niet volledig uit, zelfs niet als het opstijgende grondvocht doeltreffend bestreden werd door een aangepaste behandeling.

Voor zover bekend, bestaat er geen doeltreffende, veilige en economisch verantwoorde techniek om zeer hygroscopische zouten (nitraten) uit het metselwerk te verwijderen.

In dergelijke gevallen wordt, na een doeltreffende aanpak van het opstijgende grondvocht en alvorens de binnenafwerking te plaatsen, vaak een bescherming voorzien die vochtbestendig is en de zoutmigratie blokkeert (zie procedure 79 : aanbrengen van een vocht- en zoutbestendige bescherming aan de binnenzijde van de muren).

3. EFFECT

Indien men op de hiervoor vermelde wijze rekening houdt met de aanwezigheid van oplosbare zouten, kan doorgaans een duurzaame binnenafwerking van de muren verwezenlijkt worden.

4. BEPERKINGEN

Indien men de muurafwerking te snel aanbrengt, d.w.z. vooraleer het metselwerk voldoende droog is, wordt de aanwezigheid van oplosbare zouten soms niet tijdig vastgesteld. De kans op schade aan de nieuwe muurafwerking is dan groot.

AANBRENGEN VAN EEN VOCHT- EN ZOUTBESTENDIGE BESCHERMING AAN DE BINNENZIJDE VAN DE MUREN (Procedure 79)

1. SITUERING

Wanneer na de behandeling tegen opstijgend grondvocht in het metselwerk een hoge concentratie aan hygroscopische zouten voorkomt (procedure 78 : bijkomende ingrepen voor zoutbelast metselwerk na behandeling tegen opstijgend grondvocht), drogen de muren niet volledig uit, zelfs niet als het opstijgende grondvocht door een aangepaste behandeling doeltreffend bestreden is.

In dergelijke gevallen wordt, na een doeltreffende aanpak van het opstijgende grondvocht en alvorens de binnenafwerking te plaatsen, vaak een bescherming voorzien die vochtbestendig is en de zoutmigratie blokkeert.

2. BESCHRIJVING

Een vochtbestendige bescherming die de zoutmigratie blokkeert kan bijvoorbeeld bestaan uit :

 • stijve noppenplaten van polyethyleen met een thermogelast wapeningsnet, die tussen het metselwerk en de muurafwerking geplaatst worden
 • lambriseerwerken (voorzetwand in gipskartonplaten, hout, ...) op een vocht- en zoutbestendige bevestiging
 • nieuwe muren vóór het zoutbelaste metselwerk
 • minerale saneerpleisters
 • waterdichte bekledingen, meestal op basis van kunstharsen.

3. EFFECT

Op voorwaarde dat een vocht- en zoutbestendige bescherming wordt aangebracht, zoals hierboven beschreven, kan een duurzame binnenafwerking verwezenlijkt worden.

Soms worden dergelijke beschermingen ook toegepast om de binnenafwerking te kunnen aanbrengen vóór de volledige droging van de muren. Daardoor kunnen de soms lange wachttijden (verscheidene maanden) die nodig zijn tussen de behandeling tegen opstijgend grondvocht en de herstelling van de afwerking vermeden worden.

4. BEPERKINGEN

Indien men de muurafwerking te snel aanbrengt, d.w.z. vooraleer het metselwerk voldoende droog is, wordt de aanwezigheid van hygroscopische zouten soms niet tijdig vastgesteld. De kans op schade aan de nieuwe muurafwerking is dan groot.

5. NORMEN, VOORSCHRIFTEN, RICHTLIJNEN

Richtlijnen voor het gebruik van minerale saneerpleisters werden gepubliceerd door de WTA (Wissentschaftlich-technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.) :

 • Merkblatt 2-2-91/D, Sanierputzsysteme, Endgültige Fassung : Juli 1992
 • Merkblatt 2-6-99/D, Ergänzungen zum Merkblatt 2-2-91/D Sanierputzsysteme.

(uit Dossier WTCB)
Gratis nacontrole

Om u als klant een optimale zekerheid te bieden voert Dryhome enkele maanden nadat de werken zijn uitgevoerd een gratis nacontrole uit.

Deze nacontrole zal voor u de garantie zijn dat de uitgevoerde werken inderdaad resultaat opleveren.

Vochtmeting
In de betrokken zone wordt aan het oppervlak of in de diepte een monster van het materiaal genomen (20 g).

Na weging wordt het samen met een stel stalen kogels en een flesje calciumcarbide (CaC2) in overmaat in een geijkt recipiënt geplaatst dat voorzien is van een manometer. Vervolgens wordt het recipiënt hermetisch gesloten en geschud om de CaC2-ampul te breken en te zorgen voor een goed contact met het monster. Er wordt acetyleen gevormd volgens de reactievergelijking :

CaC2 + H2O g C2H2h + CaO

De maximumdruk wordt op de manometer afgelezen en omgerekend naar vochtgehalte met behulp van een omrekentabel die bij het toestel wordt geleverd.

De meting met de carbidefles is vrij snel en de resultaten worden rechtstreeks ter plaatse bekomen. De methode is zeer zorgvuldig en de resultaten zijn zeer nauwkeurig.

Deze testmethode kost normaal 289 euro maar wordt de klant gratis aangeboden.30 jaar garantie

Het uitvoeren van vochtwerende werken is een opdracht dewelke met kennis en ervaring dient te worden aangepakt.

Wetenschappelijk onderzoek ligt aan de basis van Noaqua. Duizende vochtwerende werken zijn reeds uitgevoerd.

Noaqua is een product dat wordt uitgevoerd door een geregistreerd aannemer, gebonden aan talrijke wettelijke verplichtingen.

Wetenschappelijke kennis is het fundament van Noaqua. Om deze reden worden ook zeer diwijls verschillende onderzoekprogramma’s opgestart met verschillende labo’s en het WTCB.

Om u als klant een extra zekerheid te bieden wordt elke vochtwerende opdracht van Noaqua ingedekt door een garantie van 30 jaar.

 

Home    Sitemap    Help/FAQ